Lumi

SVĚTELNÁ PRODUKCE

PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVINKU VE SVĚTĚ OBKLADU!
POPRVÉ V ČESKÉ REPUBLICE, A JEN U NÁS, PROTOŽE JSME PRVNÍ A JEDINÍ VÝROBCI DLAŽBY
Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU SVÍTÍCÍ VE TMĚ!

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a tyto Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost ZLATOROH, s.r.o (dále také „prodávající“) a kupujícího (zákazníka).

2. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

2.1 Smlouva o koupi věci nabízené prodávajícím je uzavřena potvrzením prodávajícího o přijetí objednávky kupujícího. Objednávku je možné prodávajícímu doručit elektronickou poštou na e-mail - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Potvrzení o přijetí objednávky je možné kupujícímu doručit telefonicky, osobně, poštou nebo elektronickou poštou na e-mail uvedený v objednávce.

2.2 Objednávka musí obsahovat obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ kupujícího, přesný název a typ výrobku, objednávané množství, způsob dopravy (vlastní, spediční firma objednaná kupujícím, doprava zajištěná prodávajícím – zaměstnanci prodávajícího či spediční firmou objednanou prodávajícím), místo určení (v případě, že prodávající má zboží předat mimo svou provozovnu), způsob platby, datum, razítko a podpis kupujícího.

2.3 Nebude-li výslovně sjednáno jinak, místem plnění je provozovna prodávajícího na adrese U Děkanky 6, Praha 4

2.4 Prodávající si vyhrazuje ve smyslu ustanovení § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) ke zboží vlastnické právo, tj. kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím.

2.5 Při objednávce musí kupující složit zálohu 80% z kupní ceny na účet firmy.

2.6 Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s archivováním jeho osobních dat a údajů o jeho nákupech a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

3. Náklady spojené s přepravou a platební podmínky

3.1 Ceny zboží jsou v ceníku uváděny bez nákladů souvisejících s dodáním zboží a bez DPH.

3.2 V případě, že nedochází k převzetí zboží ve skladu prodávajícího, je kupující povinen společně s kupní cenou zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.3.1 zbytek z kupní ceny 40% hotově při převzetí zboží;

3.3.2 záloha 60 % bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, číslo 262040176 /0300, vedený u společnosti ČSOB, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím;

3.4 Při objednávce zboží na zakázku, je kupující povinen uhradit zálohu ve výši 80% kupní ceny předem na základě vystavené zálohové faktury se splatností 7 dnů od jejího vystavení. V případě prodlení kupujícího s úhradou zálohy se sjednaný termín dodání zboží prodlužuje o počet dní, v nichž je kupující v prodlení s úhradou zálohy. V případě prodlení kupujícího s úhradou zálohy delšího jak 14 dnů je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě zrušení kupní smlouvy z podnětu kupujícího se zaplacená záloha nevrací.

4. Dodání zboží

4.1 Doručení zboží probíhá v pracovní dny, od 10:00 do 18:00. Při dodání zboží prostřednictvím spediční firmy není vždy možné určit přesnou hodinu dodání, jelikož se jedná o sběrnou přepravu.

4.2 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat množství zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na faktuře (podpisem, s čitelným uvedením jména, příjmení), a v případě, že bude zboží kupujícímu odesláno, na dokladech předložených přepravcem. Potvrzením faktury event. dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4.3 Jako dodací list slouží i faktura – podpisem faktury kupující potvrzuje kromě převzetí faktury také převzetí zboží ve faktuře uvedeného.

4.4 Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je prodávající povinen dodat zboží v sjednané lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které prodávající nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo výluky.

4.5 Prodávající nenese odpovědnost za včasné nedoručení objednávky z důvodu špatné dopravní situace nebo pochybení spediční služby.

5. Informace prodávajícího související s prodejem zboží

5.1 V přímé souvislosti s prodejem zboží poskytuje prodávající nezávazné poradenství týkající se zboží a jeho možného využití ve formě nezávazných doporučení. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

5.2 Doporučení jsou poskytována také při řešení problémů vyskytujících se na stavbách, ve stadiu projektování a přípravy i při samotném provádění. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

5.3 Doporučení prodávajícího nezbavují kupujícího odpovědnosti ve vztahu k plánovanému účelu použití a vhodnosti zboží.

6. Odpovědnost za vady

6.1 Kupující bere na vědomí a je srozuměn s tím, že vzhledem k technologickým postupům při výrobě výrobků, se mohou vyskytovat:

6.1.1 určité odlišnosti v odstínech konkrétní barvy výrobků,

6.1.2 určité odlišnosti v rozměrech jednotlivých výrobků s tolerancí uvedenou v technických listech výrobků,

6.1.3 primární vápenné výkvěty. Případný výskyt primárních vápenných výkvětů na betonových výrobcích nemá žádný vliv na užitné vlastnosti těchto výrobků a jde pouze o dočasnou estetickou vadu. Vlivem meteorologických podmínek a běžného mechanického namáhání zpravidla dochází k jejich postupnému vyrovnávání a sjednocování.

6.2 Odlišnost v odstínu barvy (odpovídá-li typ i kód smlouvě), rozměrová odchylka v rámci tolerance a primární vápenný výkvět není vadou dodaného zboží.

6.3 Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, montáží nebo používáním zakoupeného zboží a vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

6.4 Při nakládání se zbožím (včetně jeho použití) je kupující povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů a dodržovat zásady stavební praxe. Kupující je povinen vždy postupovat podle aktuálního technického listu a montážního návodu ke zboží.

6.5 Vznik odpovědnosti za vady na straně prodávajícího je vyloučen, pokud nedostatky zboží byly způsobeny vyšší mocí nebo chybným jednáním kupujícího či třetí osoby.

6.6 Má-li zboží vady, budou nároky kupujícího z odpovědnosti za vady uspokojeny jedním z dále uvedených způsobů, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího zboží, odstraněním ostatních vad zboží, dodáním náhradního zboží za zboží vadné, přiměřenou slevou z kupní ceny.

7. Reklamace

7.1 Kupující je povinen oznámit vadu zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, a to písemně, nebo e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo osobně v sídle prodávajícího.

7.2 V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství či provedení, než určuje kupní smlouva, nebo má zboží zjevné závady v jakosti, je kupující povinen uplatnit vady u prodávajícího bez prodlení, nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí zboží. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se zboží za řádně dodané. Zároveň s písemnou reklamací je kupující v takovém případě povinen předložit reklamované zboží a příslušné dodací listy zboží.

7.3 Reklamované zboží musí kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace, kterým je provozovna prodávajícího. Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující. V případě uznání reklamace jako oprávněné vzniká kupujícímu právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

7.4 Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího doručení prodávajícímu. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu věci, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu.

7.5 Reklamace zboží kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu, ustanovení § 2108 OZ se neuplatní.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1 Kupující je povinen zboží odebrat nejpozději do 7 dnů po termínu uvedeném ve výzvě k odběru objednaného zboží.

8.2 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud si kupující objednané zboží odmítne převzít nebo si je ve lhůtě uvedené v bodu 8.1 nepřevezme.

8.3 Kupující je v případech uvedených v bodu 8.2 povinen uhradit náklady spojené s přepravou zakoupeného zboží ke kupujícímu a náklady spojené s přepravou zakoupeného zboží zpět do skladu prodávajícího.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z kupní smlouvy, nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z kupní smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.

9.2 Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn práva a povinnosti z kupní smlouvy postoupit na třetí osobu.

9.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2015.